RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Standpunt Bond Beter Leefmilieu - ENA
(op de persconferentie van ‘Red de Keer’, 11/12/2007)

Het Albertkanaal is een belangrijke economische as in Vlaanderen. De verdere economische ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) moet voor BBL op een duurzame manier gebeuren, met aandacht voor natuur en landschap, mobiliteitseffecten en milieudruk. Dat is nu niet het geval. Er wordt door het beleid te gemakkelijk gekozen voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen, terwijl er nog heel wat mogelijkheden zijn op bestaande zones. Daarnaast wordt in het ENA-plan te weinig rekening gehouden met de impact op verkeer van de nieuwe bedrijvenzones.

Uit het ‘Eindrapport Nadere uitwerking Economisch Netwerk Albertkanaal’ van 2003 blijkt dat er nog 1300 hectaren niet-gebruikte bedrijfsgronden voorhanden zijn in het ENA. Vanuit het streven naar een zuinig ruimtegebruik moeten deze reserves bij voorrang aangesneden worden, vooraleer nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Op die manier blijft open ruimte gespaard en wordt verdere versnippering tegengegaan. Door nu nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen, valt elke incentive weg om de reserves op al bestaande terreinen compact en inbreidingsgericht te (her)ontwikkelen.
Uit het genoemde rapport blijkt ook dat er door een verdere economische ontwikkeling een groot verkeersinfarct dreigt voor het ENA, zeker in het Antwerpse deel. Zo is volgens het rapport de ontsluiting van het geplande bedrijventerrein Wommelgem-Ranst problematisch, omdat uit de toetsing aan het multimodaal model Antwerpen blijkt dat de capaciteit van het hoofdwegennet (E313 en E34) overschreden zal worden.

Dit lijkt een onoplosbaar probleem: welke ontsluitingsmogelijkheid men ook kiest, het bijkomende verkeer van het nieuwe bedrijventerreinen zal hoe dan ook altijd op de al overvolle E313 terecht komen. Aangezien de capaciteit daarvan overschreden wordt door het bijkomende verkeer vanuit deze nieuwe zone, zal dit nieuwe bedrijventerrein altijd zorgen voor nog meer files op het hoofdwegennet rond Antwerpen, met het bijhorend economisch verlies, extra luchtvervuiling met fijn stof, bijkomende klimaatimpact,…(Vracht)verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof en een van de sterkste stijgers inzake klimaatimpact.

Rekening houdend met de verwachte capaciteitsproblemen van het hoofdwegennet en met het feit dat transport over water slechts voor een beperkt aantal specifieke goederenstromen een oplossing biedt, is het volgens BBL dan ook niet verstandig om in Wommelgem-Ranst een nieuwe zone voor transport- en distributieactiviteiten te voorzien. Hier wordt beter gekozen voor behoud en ontwikkeling van open ruimte, als groene long in het verstedelijkte gebied rond Antwerpen.

 
Groene weide
 
Klik hier voor meer info over BBL
 
MENU MENU