RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Standpunt Landelijke Raad Ranst van de Boerenbond
(21 april 2007)

De Landelijke raad is de overkoepelende structuur van alle geledingen van de Landelijke Beweging. Deze raad is samengesteld uit alle besturen van bedrijfsgilden, kringen, landelijke gilden, KVLV, Agra, KLJ en Groene Kring. De Landelijke Raad draagt dan ook het gedachtegoed van zeer veel inwoners van de gemeente Ranst uit. Daarom vragen wij u dan ook om rekening te houden met het door ons geformuleerde standpunt.

Ons standpunt is opgemaakt voortgaande op de economische gevolgen voor de land- en tuinbouwsector binnen de voorgestelde zoekzone. De Landelijke Raad stelt immers vast dat het grootste gedeelte van de zoekzone vandaag in intensief gebruik is door de agrarische sector en economisch gezien heel belangrijk is voor de land- en tuinbouwbedrijven, zowel binnen als buiten het gebied. Deze zoekzone is voor de agrarische sector zelfs een van de meest nadelige binnen het Antwerpse Poortgebied. In het gebied liggen verschillende bedrijfszetels waar vandaag nog jonge bedrijfsleiders (en hun gezinnen) hun inkomen verdienen. Hun rechtszekerheid staat omwille van deze zoekzone reeds jaren op de helling. Het agrarisch belang van dit gebied wordt ten volle ondersteund vanuit de resultaten van de landbouweconomische studie die de Vlaamse Landmaatschappij recent heeft opgemaakt.

 
Hier begint de landbouwzone
 
Dit noodzaakt ons ertoe om ons af te zetten tegen de huidige zoekzone. De Landelijke Raad ondersteunt haar visie door aan te geven dat er aan de zuidkant van de E313 in deze regio wel gebieden kunnen afgebakend worden die veel minder waarde hebben voor de land- en tuinbouw. De redenen waarom er in het proces van het Economisch Netwerk Albertkanaal en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan rond andere pistes niet harder is nagedacht is voor de Landelijke Raad volstrekt onbegrijpelijk. De Landelijke Raad is bereid om de alternatieven van naderbij te bekijken met de opdrachtgevers.
Wij vragen dan ook met aandrang dat de huidige zoekzone verlaten wordt en er rekening gehouden wordt met de hierboven door ons geformuleerde suggestie, namelijk het onderzoeken van andere pistes aan de andere zijde van de E313 die minder schadelijk zijn voor de (economische) land- en tuinbouwsector!
 
MENU MENU