RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Onderzoeken voor het gebied Wommelgem-Ranst (De Keer):
Locatieonderzoek, haalbaarheid ontsluiting naar autosnelweg, plan-MER

Het Agentschap Economie van de Vlaamse Overheid startte een locatieonderzoek voor het ‘regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst’ – lees: De Keer.

Parallel met dat onderzoek loopt bij het Agentschap voor Infrastructuur Wegen en Verkeer een studie over de ontsluiting van de bedrijventerreinen ter hoogte van de autosnelwegparking Q8 te Ranst/Wommelgem. Dat onderzoek heeft tot doel het opmaken van een conceptstudie en een haalbaarheidsstudie voor de ontsluiting van de bestaande én van de te ontwikkelen bedrijvenzone Wommelgem-Ranst, naar de autosnelweg E34-E313. Het projectgebied langsheen de snelweg wordt afgebakend tussen het knooppunt met de R11 (inbegrepen) en de op- en afritten Oelegem en Massenhoven, respectievelijk op de E34 en de E313.

De ontwerp startnota oktober 2007 werd aan de provinciale auditcommissie voorgesteld op 18 oktober 2007. Die auditcommissie trok slechts één conclusie: ‘terug naar af’; de startnota kon namelijk niet ‘conform’ verklaard worden. De resultaten van het rapport waren absoluut niet duurzaam, ze waren tegenstrijdig met de terechte uitgangspunten en tevens met de uitgangspunten van heel het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Het huiswerk moet dus overgedaan worden…

Op basis van de verschillende onderzoeken zal de Vlaamse Regering beslissen over de precieze invulling (ligging, grootte, ontsluiting, ...) van dit nieuwe bedrijventerrein.

Uit de beslissing van de Vlaamse regering van 23 april 2004:

“ … te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van deze locatie, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezone en watergebonden bedrijventerrein,
verder onderzoek te doen naar: de optimale ontsluitingsmogelijkheden; de omvang van het bedrijventerrein, met eventueel een gefaseerde ontwikkeling; de bescherming en inbuffering van de Schijnvallei; de leefbaarheid voor de omwonenden; zuinig ruimtegebruik; mogelijke privaatpublieke samenwerking voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein en de ontsluiting,
een milieueffectrapport (MER) op te starten.”
 

Het plan-MER is in mei 2007 gestart, en zou ongeveer 15 maanden duren. In maart 2008 vond de kennisgeving van het plan-MER voor het hele ENA plaats en tot 15 maart kon de bevolking opmerkingen indienen over het opzet van dat plan.

Een apart onderdeel daarvan wordt een specifiek plan-MER voor het ENA-deelgebied Wommelgem-Ranst (De Keer). Kennisgeving van dat specifieke plan-MER voor De Keer: einde mei tot 30 juni 2008. Opnieuw kan de bevolking opmerkingen indienen bij de coördinerende overheid (de AMINAL-cel plan-MER) in Brussel.

Red de Keer stelde ook voor dít plan-MER een uitgebreide lijst opmerkingen op. U kan zich nog tot 30/6 mee achter die lijst scharen, of er uw eigen brief of mail naar de Vlaamse overheid op baseren.

Het kan heel eenvoudig per gewone brief of per mail. Het is uiterst belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, zeker ook van buiten De Keer, dat doen. Enkel met een breed draagvlak tegen het vernietigen van de open ruimte op De Keer kunnen we hopelijk de regering er nog toe bewegen haar plannen te herzien.

In het vooruitzicht van dit plan-MER organiseerde de Vlaamse overheid reeds een infovergadering op 15 april in ‘Den Boomgaard’. De wel 500 (!) aanwezigen kregen informatie en konden vragen stellen over de onderzoeken die als basis zullen dienen voor de Vlaamse regering om te beslissen over het bedrijventerrein op De Keer en de precieze invulling
(ligging, grootte, ontsluiting,…). Klik hier voor het verslag.

 
MENU MENU