RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Standpunten van de lokale politieke partijen Ranst
N.B. Klik hier voor de standpunten van elke Vlaamse partij n.a.v. de Vlaamse verkiezingen van juni 2009.

Hieronder enkele uittreksels uit vroegere verklaringen, standpunten of antwoorden op vragen van Red de Keer. Wij zullen dit overzicht regelmatig actualiseren naargelang standpunten evolueren en naargelang die standpunten ons officieel worden meegedeeld. Vooral hoopt Red de Keer dat onze lokale politici uit Ranst en Wommelgem hun nationale partijgenoten eens stevig bij de mouw vastgrijpen. Meer bepaald: dat ze hun partijgenoten aansporen om binnen de Vlaamse regering of vanuit de meerderheid of de oppositie in het Vlaams Parlement, krachtig te laten weerklinken wat de mensen en hun lokale politici hier zelf in Ranst en Wommelgem vinden over de plannen voor De Keer.

N-VA Ranst (14/08/2006)

“… visie aangaande deze materie in het programma:
1- verdere ontsluiting van industriegrond is afhankelijk van een sluitend mobiliteitsplan en doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk geweerd worden uit de dorpskernen
2- werk in eigen streek bevorderen door het stimuleren van het zelfstandig ondernemen; leefbare landbouwbedrijven moeten alle kansen krijgen om hun bedrijvigheid voort te zetten
3- de ontsluiting (…) via een gesloten Q8 circuit lijkt ons niet haalbaar
4- nieuwe industriezones maken maximaal gebruik van waterwegen.
N-VA Ranst:
- verwerpt het huidige voorstel ‘KMO-zoekzone Keer’.
- zal (…) het GRSP Ranst niet goedkeuren
- heeft reeds eerder in samenspraak met Vlaams parlementslid Kris Van Dijck gesteld dat zonder sluitend mobiliteitsplan geen nieuwe industriezones kunnen aangeduid worden.”

CD&V Ranst (21/08/2006)

“Wij doen aan gemeentepolitiek met aandacht naar verschillende sectoren en weten dat bepaalde beslissingen niet alleen in handen van het gemeentebestuur liggen, maar wel op provinciaal of gewestelijk niveau worden genomen. (…)
M.b.t. de voorgestelde zoekzone voor KMO hebben wij in ons bezwaarschrift (= bij GRSP) volgende tekst opgenomen:
(…) De voorgestelde gebieden zijn zeer groot en thans gelegen in woon- en agrarisch gebied. Over de ontsluiting blijft het structuurplan zeer vaag. Terwijl voor het bestaande KMO-gebied ‘Oelegem zuid-oost’ nog steeds geen ontwikkeling en ontsluiting is voorzien. Alvorens verdere ontwikkelingen in te tekenen dient de noodzaak en ontsluiting duidelijk weergegeven te worden.
Wij gaan niet akkoord dat de nieuw voorgestelde KMO-zones gepaard gaan met omvorming van grote agrarische gebieden waar nog actieve land- en tuinbouw aanwezig is.”

Groen!Ranst (11/12/2007)

“Groen!Ranst heeft in de betrokken landelijke zone tussen Oelegem en Wommelgem nóóit een KMO- of industriepark gewild (…). Toen de regering beslist had dat hier een zoekzone voor industrie zou komen, hebben de twee toenmalige groene schepenen in het Ranstse college al het mogelijke gedaan om de schade te beperken. Want als de gemeente op de Vlaamse plannen nièt zou reageren of àlles botweg zou afketsen, dan had de gemeente de regering totaal vrij spel gegeven. Groen!Ranst slaagde er in om ook de andere partijen in het college te laten akkoord gaan met een sterke inperking van de zoekzone, en dat werd dan ook zo ingekleurd in het GRSP. Maar vooral eiste de gemeente tegelijk dat alle verkeer van en naar de industriezone via een gesloten systeem met de autostrade verbonden moet zijn (…). Vooral die tweede eis is belangrijk, want hij is bijzonder moeilijk te realiseren - zoniet onmogelijk, o.m. door Europese normen inzake bijkomende op- en afritten. De groene hoop was en is dan ook om via die vervoersvoorwaarde in feite de hele zone te laten schrappen.”

Vlaams Belang Ranst (26/08/2006)

“Vlaams Belang Ranst heeft het voorontwerp van het GRSP afgekeurd omdat we naar de toekomst toe het landelijke karakter van onze gemeente willen bewaren. Wij zijn er ons terdege van bewust dat een KMO-zone op De Keer de verstedelijking van onze gemeente in de hand zal werken. Ook voor de boeren hebben we meermaals ingegrepen, niet alleen in onze gemeente, maar ook door onze druk naar het parlement toe. (…) Onze partij verzet zich tegen deze uitbreiding zowel in de gemeente als in het Vlaams parlement. Vlaams Belang heeft er steeds aan gewerkt om iedereen op een lijn te krijgen rond dit thema.
Wij willen ook geen landbouwgrond meer opgeven, net zoals we de bossen beschermen.”

PRO-Ranst (14 mei 2008)

PRO-Ranst wil geen industrieterrein op 'De Keer'.
(…) Het is nu al duidelijk dat de plannen van de Vlaamse Regering voor de ontwikkeling van het ENA in Ranst-Wommelgem weinig doordacht zijn tot stand gekomen. Zo is er op geen enkel ogenblik duidelijkheid geschapen over de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein naar de E313. Deze verkeersas is nu al structureel overbelast en bovendien is het onmogelijk een nieuwe aansluiting te realiseren zonder grote infrastructuurwerken. Op de informatieavond van 15 april werd duidelijk dat men denkt aan een parallelweg naast de E313. Dit zal hoe dan ook grote bijkomende gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de gehele regio.

Er kunnen ook heel wat vragen gesteld worden bij het zogenaamde watergebonden karakter van de beoogde bedrijvigheid in het gebied. Blijkbaar wil de Vlaamse Regering het ENA vooral ontwikkelen in het kader van wat Logistiek Vlaanderen wordt genoemd. Het wordt hoog tijd dat een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over de wenselijkheid van een onbelemmerde groei van die logistieke bedrijvigheid, onder andere ook in het kader van de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven. Ten derde wordt opnieuw in het randstedelijk gebied een grote groene ruimte opgeofferd voor industriële expansie en dat terwijl er in het havengebied zelf nog ruimte vrij is. De vraag stelt zich dan ook of het realistisch is het project van een grootschalig bedrijventerrein ook daadwerkelijk te realiseren.

PRO-Ranst vraagt met aandrang aan de Vlaamse Regering om de beslissing van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het ENA te herzien, op basis van de vele bezwaren die aan het licht zijn gekomen tijdens de voorafgaande studiefase en de planMER en rekening te houden met het ontbreken van elk draagvlak in de betrokken gemeenten voor de verdere uitvoering van de plannen.

Daarom heeft PRO-Ranst beslist zich aan te sluiten bij het brede verzet in de gemeenten Ranst en Wommelgem tegen de realisatie van dit project. PRO-Ranst zal in de gemeenteraad van Ranst mede een stem aan dit verzet geven.
 
MENU MENU