RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ranst

Voorlopig hieronder enkel de uitleg over de gemeente Ranst; hopelijk kunnen we hier later ook de gegevens over het plan van Wommelgem toevoegen.

Elke gemeente moet een GRSP (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) goedkeuren. Dat legt voor de komende jaren vast hoe de gemeente de invulling van de ruimte ziet. Het vormt een lokale verfijning van gelijkaardige plannen van ‘hogerop’: provinciale plannen en plannen van het Vlaamse Gewest. Het GRSP gaat niet alleen over gebieden voor wonen, landbouw, industrie,… maar ook over recreatie, natuur, sport enz. Ook op de Vlaamse regeringsplannen (ENA) voor een industriezone op De Keer moesten dus de GRSP’s van Ranst en van Wommelgem ‘een antwoord bieden’.

GRSP Ranst

De Keer vormt in het hele GRSP van Ranst slechts een relatief klein, maar voor de hele gemeente enorm belangrijk onderdeel. In het ontwerp van GRSP (februari 2006) koos het gemeentebestuur van Ranst ervoor om de ENA-regeringsplannen voor De Keer nièt radicaal te verwerpen. Een algehele verwerping door de gemeente had Red de Keer uiteraard veel liever gezien als antwoord vanuit Ranst op de ENA- plannen. Red de Keer en vele inwoners maakten dat in hun bezwaarschriften bij het ontwerp van GRSP dan ook meer dan duidelijk.

Maar de redenering van het toenmalige gemeentebestuur was: we willen als gemeente de schade beperken én tegelijk voorwaarden stellen, want een radicale afwijzing zou de regering alleen maar carte blanche geven om haar plannen integraal en zonder lokale inspraak of randvoorwaarden door te drukken. Resultaat van die redenering: het ontwerp van GRSP Ranst aanvaardt als zoekzone voor industrie toch het grootste gedeelte van de 200 ha (waar echter óók gezinnen wonen en landbouwers werken). Een ander deel wordt geschrapt. Een tweede beperking: indien de regeringsplannen doorgaan, koppelt het gemeentelijk structuurplan daar wel als absolute eis aan vast dat alle verkeer van industrieterreinen (ook de reeds aanwezige verkeersoverlast van bestaande bedrijvenzones) de woonkernen niet (meer) mag belasten, maar via een gesloten systeem van en naar de autosnelweg moet verlopen.

Velen geloofden niet dat de gemeente zo’n eis kan hard maken. En intussen vernam Red de Keer in 2008 op een ENA-infovergadering over het plan-MER inderdaad dat een gemeente hier alleen maar ‘advies’ kan geven.

In 2006 legde het gemeentebestuur het ontwerp GRSP voor aan de bevolking, en kon iedereen bezwaren indienen. Red de Keer en veel inwoners wensten de volledige schrapping van de industriezone. Op 21 november 2006 keurde een meerderheid van de gemeenteraad het GRSP echter goed – met daarin dus de gedeeltelijke inkleuring van De Keer als zoekzone en de beperkende voorwaarden.

plan GRSP
 Het GRSP van Ranst schrapt de zoekzone voor industrie ten zuiden van de Hogenaardseweg.  En ze wordt ook begrensd tot een lijn die ten westen van de Zavelstraat zuidwestwaarts loopt.  Daar moet een open ruimtecorridor blijven tot waar de Wommelgemse  zoekzone zou komen.
 
MENU MENU