RED DE KEER      
<
 

10 mei 2009
Onze vragen n.a.v. de Vlaamse verkiezingen:
Antwoord van SP.A

 
1. Heeft u al de gelegenheid gehad om u te laten informeren over de problematiek van de bedreigde “De Keer”?
   

Onze plaatselijke sp.a-afdelingen in de streek, volksvertegenwoordiger Bart Martens,
minister Katleen Van Brempt en haar kabinetsmedewerker en Antwerps gemeenteraadslid
Toon Wassenberg (deze laatste houdt zich vooral bezig met mobiliteit en milieu in Vlaanderen), hebben zich in het verleden meermaals gebogen over het dossier. Gaandeweg hebben we ons dus een goed beeld kunnen vormen van de problematiek van “De Keer ”.

 
2. Bent u bereid om, indien uw partij deel uitmaakt van de volgende Vlaamse Regering of vanuit de oppositie in het Vlaams Parlement, mee te werken om de plannen tot het omvormen van “De Keer” tot bedrijventerrein stop te zetten en “De Keer” verder als kwalitatieve open ruimte te ontwikkelen, waar landbouw, wonen, natuur en recreatie hun plaats krijgen?
   

Het stopzetten van de plannen tot het omvormen van “De Keer” tot bedrijventerrein is natuurlijk veel moeilijker vanuit de oppositie als vanuit de Vlaamse Regering. Maar we willen er ons in ieder geval toe engageren om mee te werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van dit gebied. We gaan hier voor een groene bestemming met plaats voor natuurbeleving, plattelandstoerisme, wonen en landbouw.

Wij zijn al langer tot het inzicht gekomen dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein op “De Keer”.

Maar los daarvan zijn er ook andere argumenten die maken dat het aanleggen een bedrijventerrein op deze site niet aangewezen is. We hebben nu al te kampen met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. Bovendien zou de aanleg van een bedrijventerrein leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen.

We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Maar we willen daarvoor vooral brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) saneren zoals dat ondermeer zal gebeuren voor de voormalige petroleumsite in Antwerpen-zuid en terug een bestemming geven als bedrijfsterrein. Zo’n gebieden liggen ondermeer in het Antwerpse havengebied, in Willebroek-Noord en in Hemiksem.
 
3. Kunt u ons aangeven welke mensen op een verkiesbare plaats op uw lijst aanspreekbaar zijn om de problematiek van De Keer met ons in de toekomst te bespreken?
   

Zowel Bart Martens, Katleen Van Brempt en Toon Wassenberg staan op prominente plaatsen op onze lijsten. Bart op de Vlaamse lijst als eerste opvolger, Katleen als lijsttrekker voor Europa en Toon als eerste opvolger voor Europa. Samen met mij willen ze echt ijveren voor het behoud (en de ontwikkeling) van het landschappelijk waardevol gebied dat “De Keer” is.

Met vriendelijke groeten.
Caroline Gennez

 
<