RED DE KEER      
<
 

10 mei 2009
Onze vragen n.a.v. de Vlaamse verkiezingen:
Antwoord van SLP

 

SLP VISIE ONTWIKKELING VAN ENA-ZONE IN WOMMELGEM-RANST

TOELICHTING
De Vlaamse overheid is al enkele jaren op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen. Om deze reden werd het ENA-plan uitgewerkt dat de mogelijkheid onderzocht om verschillende open ruimtes tussen het Albertkanaal en de E313 in het gebied vanaf Antwerpen tot Lanaken in te kleuren als industriegebied/KMO-zone. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze industrie vooral watergebonden (transport per schip) zou werken.

Gezien de plannen van het ENA die momenteel voor liggen en de economische, sociale en mobiliteitscontext die vandaag in onze regio aan de orde is, gezien de economische crisis die alle groeimodellen over de haventrafiek naar de prullemand verwijst, vraagt SLP van het luik ENA Ranst-Wommelgem af te zien:
De gemeente Wommelgem ligt onder druk van een grootstad in uitbreiding. De schaarse open ruimtes zijn in gevaar. Indien we Wommelgem leefbaar willen houden voor haar inwoners, moet er voldoende open ruimte overblijven, waar recreatie, natuurontwikkeling en landbouw hand in hand gaan. Daarom willen wij het gemeentebestuur en de Vlaamse Regering vragen om alles te doen wat mogelijk is om de ontwikkeling van de ENA-zone op de Keer in Wommelgem-Ranst tegen te gaan en wel om de volgende redenen:

1) Momenteel zal slechts een te verwaarlozen deel van de industrie voorzien worden als watergebonden bedrijven. Het transport van en naar deze zone zal dus vooral over de weg moeten gebeuren met alle gevolgen vandien voor de omliggende gemeenten: aanzienlijke stijging fijn stof, meer (sluik)verkeer op lokale wegen, meer geluidsoverlast van de snelweg, aantasting van het drinkwaterbekken in Oelegem,…
2) De 200ha zoekzone geeft aan dat het hier zal gaan om een zeer omvangrijk project.
Het is al lang geen lokaal project meer, waardoor het gemeentebestuur elke vorm van zeggenschap bij de ontwikkeling ervan zal verliezen. We hebben geen enkele garantie dat we als gemeente/regio niet zullen geconfronteerd worden met onverwachte nadelen (bv: mobiliteitsproblemen op de lokale wegen, SEVESO-bedrijven, wateroverlast,…).
3) De studies lijkt de huidige bewoners van deze zone te vergeten. Wij zijn niet bereid om een bestaande levensgemeenschap zomaar op te offeren voor economische “vooruitgang”, zoals bv. in Doel. Er zijn momenteel geen garanties die de leefbaarheid voor deze bewoners kunnen garanderen binnen het ENA-plan.
4) Ook de huidige economische activiteiten in deze zone (vnl. landbouw) werden ondergewaardeerd in de studies rond het ENA-plan. Het is als gemeente belangrijk een gevarieerde economie te handhaven, waar landbouwactiviteiten integraal deel van uitmaken!
5) Voor de verkeersontsluiting van de ENA-zone bestaat nog steeds geen realistische oplossing, omdat de hoofdweg (E313/34) die hiervoor moet zorgen nú al hopeloos geblokkeerd zit. Elk scenario dat extra verkeer aantrekt (nieuwe op- en afrit, parallelwegen,…) staat dan ook haaks op de reële mobiliteitstoestand van de E313/34.

Omwille van bovenstaande argumenten verzetten wij als SLP ons tegen de ontwikkeling van een industriezone in het gebied van De Keer (Wommelgem/Ranst) en vraagt SLP het gemeentebestuur de Vlaamse Regering negatief te beslissen omtrent dit dossier.

SLP MOTIE
Gelet op:

- de analyse van het kennisgevingsdossier plan-MER 'Bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal (projectnummer 04005619-versie B) d.d. 20 januari 2008 en van de kennisgeving Plan-MER 'Studie ten behoeve van ontwikkeling regionaal bedrijventerrein te noorden va E313 te Wommelgem-Ranst (projectnummer 04/5544 - versie D) d.d. mei 2008;
- de toelichting verstrekt over het dossier door de projectverantwoordelijken op 15 april 2008 in zaal De Boomgaard te Ranst;

Rekening houdend met de opmerkingen die bij beide documenten werden gemaakt door inwoners van de gemeente Wommelgem en door het gemeentebestuur van Wommelgem;

Overwegende dat de voorgenomen plannen voor het ontwikkelen van een regionaal bedrijventerrein ten noorden van de E313 te Wommelgem-Ranst in het gebied dat bekend staat onder de naam De Keer:

gezien het ontbreken van een verkeersontsluiting en er geen garantie kan worden gegeven voor een werkbare verkeersontsluiting in de toekomst, aanleiding zullen geven tot een toename van het sluikverkeer in de respectievelijke dorpskernen;
een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313/34 met zich zullen meebrengen, waarvoor – gezien de oververzadiging van deze verkeersas – geen ruimte is;
de toename van verkeer een aanzienlijke stijging zal veroorzaken in de concentraties fijn stof en geluidsoverlast;
te weinig rekening houden met de huidige economische activiteiten, meer in het bijzonder de landbouwbedrijvigheid, in deze zone;
de reeds schaarse open ruimte in de regio sterk verminderen;
geen garanties bieden voor de leefbaarheid van de bestaande bewoning in deze zone en de regio er rond;
geen duidelijkheid bieden over de aard van de bedrijvigheid die zal worden ontwikkeld;
onvoldoende aandacht besteden aan de ingrijpende gevolgen voor de leefbaarheid van de betrokken gemeenten

Vaststellende dat de aard en de omvang van het project de vrees wettigt dat de lokale overheid onvoldoende zeggenschap zal hebben bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Vraagt SLP dat de Vlaamse Regering negatief zou beslissen over de voorgenomen ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in het gebied De Keer.

 
<