RED DE KEER      
<
 

26 mei 2009
Onze vragen n.a.v. de Vlaamse verkiezingen:
Antwoord van CD&V

 
1. Heeft u al de gelegenheid gehad om u te laten informeren over de problematiek van de bedreigde “De Keer”?
   

Jawel, ik ben goed geïnformeerd over De Keer, onder meer via jullie webstek.

 
2. Bent u bereid om, indien uw partij deel uitmaakt van de volgende Vlaamse Regering of vanuit de oppositie in het Vlaams Parlement, mee te werken om de plannen tot het omvormen van “De Keer” tot bedrijventerrein stop te zetten en “De Keer” verder als kwalitatieve open ruimte te ontwikkelen, waar landbouw, wonen, natuur en recreatie hun plaats krijgen?
   

CD&V meent dat een goeddraaiende economie en een pleidooi voor bijkomende jobs zich niet tot woorden mag beperken. Economie heeft ook fysieke ruimte nodig. Daar schort het aan in de provincie Antwerpen, vooral zelfs in het arrondissement Antwerpen. We mogen ons vandaag niet blind staren op een slechte plooi in de economie. Het ruimtetekort is structureel en speelt zich af op de lange termijn. Het is niet goed dat er investeringsvragen ‘verdwijnen’ door een gebrek aan ruimte. We zullen daarom in de provincie moeten blijven zoeken naar potentiële regionale bedrijventerreinen. Alle alternatieve locaties, of variabele voorstellen met meer verweving, die beter worden ingeschat en economisch potentieel hebben, mogen daarom zeker voorgesteld worden.

Voor ons is het antwoord op uw tweede vraag dus niet zwart of wit.
Samengevat komt het er op neer:
- resultaten MER afwachten, met o.m. bijzondere aandacht voor verkeersproblematiek. We hebben in het verleden al meermaals op deze problematiek gewezen;
- aftoetsen of er voldoende draagvlak kan gevonden worden. CD&V is de partij bij uitstek die pleit voor participatieve besluitvorming en wanneer blijkt dat er totaal geen draagvlak voor dit project kan gevonden worden, zullen we daar de gepaste conclusies uit trekken.

Tot slot wil ik nog meegeven dat onze partij meent dat we naast nieuwe locaties sowieso meer aandacht moeten geven om de onbenutte kavels sneller en efficiënter aan te snijden. Ook de nieuw bestemde terreinen moeten sneller kunnen gerealiseerd worden. Bovendien pleiten we ook voor meer mogelijkheden voor extra lokale bedrijventerreinen. Het draagvlak voor dergelijke bedrijventerreinen is meestal groter en gemeenten zijn vaak vragende partij.

 
3. Kunt u ons aangeven welke mensen op een verkiesbare plaats op uw lijst aanspreekbaar zijn om de problematiek van De Keer met ons in de toekomst te bespreken?
   

Al onze kandidaten zijn aanspreekbaar voor deze problematiek. In het verleden is Vlaams CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé al regelmatig in dit dossier tussengekomen, zodat het misschien het eenvoudigste is om met hem contact te houden. Ook de Vlaamse parlementsleden Tinne Rombouts en Dirk de Kort volgen dit op de voet. U kan uiteraard ook contact opnemen met mezelf en Vlaams Minister-president Kris Peeters.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groet ik u vriendelijk,
Marianne Thyssen, Algemeen voorzitter CD&V

 
<